Slamsugning

Vi rengör era avloppssystem från avfall och slamprodukter.

Slamsugning i förebyggande syfte

Slamsugning är ett effektivt och säkert sätt att hålla brunnar och avloppssystem fungerande. Genom att regelbundet avlägsna slam och avfall kan du förhindra stopp och översvämningar samt minimera risken för förorening av mark och vattenmiljöer. Vi utför rengöring av en mängd olika typer av brunnar, vattenbrunnar, oljeavskiljare, septiktankar, slutna tankar, rännstensbrunnar/dagvattenbrunnar, trekammarbrunnar m.m.

Hantering av farligt avfall

Med hjälp av våra ADR-fordon kan vi säkert hantera farligt avfall så att det sker enligt rådande säkerhetsstandarder och miljöföreskrifter. Fordonen är utrustade med specialanpassade tankar och vakuumutrustning som är konstruerade för att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt. Med dessa fordon kan vi säkerställa att farligt avfall, såsom oljeavskiljare och tvättrännor som innehåller kemikalier eller andra skadliga ämnen, avlägsnas utan att riskera spridning av föroreningar eller skador på miljön.

Planerad slamsugning och vid akuta behov

Slamsugning kan utföras vid akuta behov vid översvämningar, avstängningar av avloppssystem eller omedelbara behov av rengöring och sanering. Vi har dygnet runt jour.

Varför ska man utföra slamsugning?

För att slippa stopp och översvämningar. Genom slamsugning säkerställer du ett fungerande avloppssystem, skyddar miljön, minskar hälsorisker och följer lagstiftningen. Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-brunnar) bör tömmas på slam minst vartannat år.

Akut och planerad slamsugning

Löpande underhåll

Dygnet runt jour

Kostnadseffektivt

Avfallshantering

Ring oss: 090-33 000